لینک دانلود دوره کسب و کار اینترنتی به تا یک دقیقه ی دیگر، به ایمیل شما ارسال می شود، هر روز یک درس ( یک ویدئو) به ایمیل شما ارسال می شود، به ایمیل خود مراجعه نمائید و درس اول از دوره کسب و کار اینترنتی را دانلود کنید.